Modele dyskryminacji

by dlesser11 on February 19, 2019

F do wprowadzenia, F ne usunicia. Procedura Krokowa jest sterowana przez odpowiednie wartoci F do wprowadzenia je F do usunicia. Warto F dla zmiennej wskazuje jej statystyczn istotno w Dyskryminacji Grup, à Znaczy MWI, jaki jest indywidualny wkad zmiennej w przewidywaniu przynalenoci do grupy. Jeli Czytelnik zapozna si z procedurami krokowej regresji wielokrotnej (patrz regresja wielokrotna), à Moe interpretowa Warto F do wprowadzenia/usunicia w Ten Sam sposb, Jak w oynatıcı regresji krokowej. Modèle altmana jest jednym z wielu modeli oceny zagroźenia upadłością, qui na podstawie Sumy ważonej wybranych wskaźników określa, Czy danej firmie grozi Bankructwo. Z = 1,2 · X1 + 1, 4 · x2 + 3, 3 · x3 + 0,6 · X4 + 1,0 · X5 (4) gdzie: x1 = kapitał obrotowy aktywa ogółem x2 = ZYSK zatrzymany aktywa ogółem x3 = ZYSK Przed opodatkowaniem i spłatą odsetek aktywa ogółem x4 = wartość rynkowa kapitału Całkowite zadłużenie x5 = przychody ze sprzedaży aktywa ogółem W tych badaniach wartością dyskryminacyjną okazała się Liczba 1, 81. Dla analizowanej próby Altman ustalił prawdopodobieństwa zbankrutowania badanych korporacji NP. Korporacja dla której Funkcja Dyskryminacji wynosi − 0, 55 zbankrutuje z prawdopodobieństwem 75%, natomiast prawdopodobieństwo zbankrutowania korporacji, DLA której Funkcja Dyskryminacji przyjmie wartość 2,3 wynosi 1%. Altman i jego współpracownicy w pózniejszych latach ulepszali Ten Model, stosujac Techniki oczyszczania danych z wpływu czynników losowych.

W 1984 Roku Altman wykazał, że MODELE Służące do przewidywania upadku Przedsiębiorstwa powinny być tworzone dla konkretnego kraju, w którym Bà ą Później używane. Przyczyną są między przez różnice w systemach Rachunkowości obowiązujących w diffĂŠrents krajach. MODELE altmana byly stosowane dla Polskich spółek giełdowych, Jak przewidział Altman, z kiepskim rezultatem. Dlatego też w 1996 Roku modèle dyskryminacyjny na podstawie danych pochodzących z Polskiego sektora zbudowali J. Gajdka i D. STOS. Swoją analizę auteurs oparli na próbie 40 spółek giełdowych, 20 bankrutów i 20 spółek Nadal funkcjonujących. Za bankrutów Gajdka i STOS uznali Przedsiębiorstwa które: interpretacja funkcji dyskryminacyjnych.

Jak i Wczeniej, otrzymamy wspczynniki b (oraz standaryzowane Beta) dla kadej zmiennej w obrbie kadej funkcji dyskryminacyjnej (teraz zwanej prendre kanoniczn) je Mona je interpretowa Jak zwykle: im wysza Warto standaryzowanego wspczynnika, tym wikszy udzia danej zmiennej w dyskryminowaniu Grup.

Previous post:

Next post: